Inkomstdeklarationer 2017

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät. Räntenettot som föreningen betalt uppgår till

    208 kr per fastighet för år 2016

Du som äger hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp.

Detta meddelas endast på detta sätt.

STYRELSEN

 

 

Kallelse ordinarie stämma 2017

Till ägare av fastighet som har del i gemensamhetsanläggningen Värby ga:27

Som medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber kallas du/ni till ordinarie stämma söndagen den 12 mars 2017 kl. 1600 i Värbygården, Bara

Dagordning

$11.      Val av ordförande för stämman

$12.      Val av sekreterare för stämman

$13.      Val av två justeringsmän

$14.      Styrelsens och revisorernas berättelser

$15.      Ansvarsfrihet för styrelsen  

$16.      Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

$17.      Ersättning till styrelsen och revisorerna

$18.      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd:

$1a.      Utgifts- och inkomststat för 2017 och 2018 enligt förslag på föreningens hemsida

$1b.      Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2017 och 2018. Debiteringslängden för 2017 och 2018 innebär att ägare av varje deltagande fastighet ska betala 1620 kr per kvartal senast 31 jan, 30 april, 31 juli och 31 okt 2017 och 2018. Om betalning inte sker i tid ska 200 kr betalas som kravavgift. Komplett debiteringslängd för 2017 och 2018 finns hos föreningens ordförande Bengt Ohlsson, Beckasingatan 2. Med hänsyn till datalagstiftningen kan inte debiteringslängderna läggas ut på föreningens hemsida.

$19.      Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Valberedningens förslag kommer att finnas på föreningens hemsida.
Föreslås att föreningen tecknas av två styrelseledamöter gemensamt.

$110.   Val av revisorer och suppleant

$111.   Val av valberedning

$112.   Övriga frågor
Föreningens avtal om leverans av TV, internät och telefon går ut 2018-12-31. Detta innebär att styrelsen under kommande året ska utreda vad ett nytt avtal ska innehålla. För detta vill styrelsen ha medlemmarnas hjälp med svar på bl.a. följande frågor. Hur ska TV levereras? Vilka kanaler ska vi ha? Ska vi ha mer än en leverantör av TV och internät?

$113.   Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

På samfällighetsföreningens hemsida (www.barafiber.se) finns följande dokument:

$1·        Styrelsens berättelse

$1·        Utgifts- och inkomstat för verksamhetsåren 2017 och 2018

$1·        Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och suppleanter (finns senast en vecka före stämman)

Ni är mycket välkomna till stämman.

Styrelsen

https://drive.google.com/file/d/0Bz1PWJKTXGJjYTdzWjJQa3VaRDQ/view?usp=sharing 

 

Bilagor:

Bokslut:  https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjNjdfOFpxYVRYNG8

Verksamhetsberättelse: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjSEI3bWlabGNENU0

Valberedning: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjN0VJdC0zanRSQXM 

Utgifts och inkomststat: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjWF8wSVlsR2tJYzQ

 

Gällande betalning av medlemsavgifterna

Viktigt!

Tre gällande regler om betalning av medlemsavgifterna:

1. Det är beslutat att årsavgiften om 6480:- ska betalas vid 4 tillfällen. 4 kvartalsfakturor om 1620:- skickas ut i början av januari varje år. Förfallodag finns angiven på respektive faktura.

Vid inbetalning måste du tydligt ange vilken fastighet betalningen gäller.


Normalt krävs i en samfällighetsförening att medlemmarna själva håller sig informerade om avgifter och betalningsdag. Styrelsen har valt att debitera avgiften vid 4 tillfällen och att påminna genom att skicka fakturor. Det innebär dock ett merarbete och därför är det ytterst viktigt att de beslutade betalningsdagarna hålls.


2. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse att betala beloppet och påminnelseavgiften inom 14 dagar.

Styrelsen arbetar idéellt och det skapar kostnader och stort merarbete att kontrollera och påminna om betalning.


3. Om beloppen efter 14 dagar fortfarande inte betalts lämnas ärendet till Kronofogden för omedelbart verkställande.

Vår verksamhet lyder under Lagen om förvaltning av samfälligheter. Förfallna avgifter, även utan påminnelse, är direkt utmätningsbara och styrelsen har ansvar för att beslutade avgifter inkommer. Kronofogden är skyldig att verkställa utmätning omedelbart.

Utebliven betalning innebär också att tjänsterna i nätet kan komma att stängas av.


Två regler om betalning vid ägarbyte:


1. Den som säljer sitt hus betalar avgiften fram till det datum då ny ägare tillträtt fastigheten. Därefter betalar den nye ägaren.

Normalt tas avgifterna till Bara Fiber upp i den avräkningsnota som mäklaren bilägger köpekontraktet.


2. Föreningen kan komma att kräva den nye ägaren på avgifter upp till 1 år tillbaka som den gamla ägaren inte betalt.

Lagen säger att den gamla och den nye ägaren har solidariskt betalningsansvar upp till ett år tillbaka.