Motioner till årsstämma 2018

 Stadgar §15

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

2017-10-01

STYRELSEN

 

Nyanslutningar 2018

Samfällighetsföreningen Bara Fibers ekonomi utvecklas bättre än förväntat. Av föreningens ursprungliga skuld på 14.0 mkr kan vi nu (november 2017) efter ytterligare ett år återbetala 2,2 mkr. Styrelsen räknar med att föreningen är skuldfri om ca 3 år. Därefter kan månadsavgiften kraftigt reduceras.

Nya anslutningar kan ske vid varje kvartalsskifte under 2018, men då måste vi ha fått Er anmälan minst 1,5 månader före anslutningen. Anmäl Er nu!

Avgiften höjs under 2018 i samma takt som tidigare och nu anslutna medlemmar betalar av på lånet, 750:-kr/kvartal.

Alltså betalar Du följande engångssumma senast den:

·      15/2 2018       19.750:-kr för anslutning senast 1/4 2018.

·      15/5 2018       20.500:- kr för anslutning senast 1/7 2018.

·      15/8 2018       21.250:- kr för anslutning senast 1/10 2018.

·      15/11 2018     22.000:- kr för anslutning senast 1/1 2018.

Nyanslutna betalar dessutom samma månadsavgift som övriga,

540:-kr/mån, tills föreningens lån i dess helhet har återbetalts. Därefter halveras månadsavgiften.

Ring eller maila:

Bengt Ohlsson tel 040 44 73 27 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jonathan Wetterström 070 649 02 28 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Tveka inte, Bara Fiber är en mycket god affär för alla anslutna.

STYRELSEN

 

Inkomstdeklarationer 2017

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät. Räntenettot som föreningen betalt uppgår till

    208 kr per fastighet för år 2016

Du som äger hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp.

Detta meddelas endast på detta sätt.

STYRELSEN

 

 

Kallelse ordinarie stämma 2017

Till ägare av fastighet som har del i gemensamhetsanläggningen Värby ga:27

Som medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber kallas du/ni till ordinarie stämma söndagen den 12 mars 2017 kl. 1600 i Värbygården, Bara

Dagordning

$11.      Val av ordförande för stämman

$12.      Val av sekreterare för stämman

$13.      Val av två justeringsmän

$14.      Styrelsens och revisorernas berättelser

$15.      Ansvarsfrihet för styrelsen  

$16.      Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

$17.      Ersättning till styrelsen och revisorerna

$18.      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd:

$1a.      Utgifts- och inkomststat för 2017 och 2018 enligt förslag på föreningens hemsida

$1b.      Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2017 och 2018. Debiteringslängden för 2017 och 2018 innebär att ägare av varje deltagande fastighet ska betala 1620 kr per kvartal senast 31 jan, 30 april, 31 juli och 31 okt 2017 och 2018. Om betalning inte sker i tid ska 200 kr betalas som kravavgift. Komplett debiteringslängd för 2017 och 2018 finns hos föreningens ordförande Bengt Ohlsson, Beckasingatan 2. Med hänsyn till datalagstiftningen kan inte debiteringslängderna läggas ut på föreningens hemsida.

$19.      Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Valberedningens förslag kommer att finnas på föreningens hemsida.
Föreslås att föreningen tecknas av två styrelseledamöter gemensamt.

$110.   Val av revisorer och suppleant

$111.   Val av valberedning

$112.   Övriga frågor
Föreningens avtal om leverans av TV, internät och telefon går ut 2018-12-31. Detta innebär att styrelsen under kommande året ska utreda vad ett nytt avtal ska innehålla. För detta vill styrelsen ha medlemmarnas hjälp med svar på bl.a. följande frågor. Hur ska TV levereras? Vilka kanaler ska vi ha? Ska vi ha mer än en leverantör av TV och internät?

$113.   Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

På samfällighetsföreningens hemsida (www.barafiber.se) finns följande dokument:

$1·        Styrelsens berättelse

$1·        Utgifts- och inkomstat för verksamhetsåren 2017 och 2018

$1·        Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och suppleanter (finns senast en vecka före stämman)

Ni är mycket välkomna till stämman.

Styrelsen

https://drive.google.com/file/d/0Bz1PWJKTXGJjYTdzWjJQa3VaRDQ/view?usp=sharing 

 

Bilagor:

Bokslut:  https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjNjdfOFpxYVRYNG8

Verksamhetsberättelse: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjSEI3bWlabGNENU0

Valberedning: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjN0VJdC0zanRSQXM 

Utgifts och inkomststat: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjWF8wSVlsR2tJYzQ