INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER

Information och ordningsregler för Gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber) och riktar sig till dig som är ägare (eller blivande ägare) av ansluten fastighet.


Revidering av dokumentet är godkänt på föreningens årsstämma 2024.


Sammanfattningsvis innebär medlemskapet följande:


 • Som lagfaren ägare av ansluten fastighet är du automatiskt medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.

 • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.

 • Du får som medlem ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har tecknat avtal om med våra tjänsteleverantörer som t.ex. internet, telefoni och/eller TV.

 • Som medlem betalar du den avgift som årligen beslutas på årsstämman. Skyldigheten att betala avgiften gäller oavsett om du väljer att helt, eller delvis utnyttja det kollektiva tjänsteutbudet.

 • Avgiften till föreningen betalas halvårsvis i mars och september.
  En fastighet som har flera anslutningar (exempelvis en fastighet som ägs av en bostadsrättsförening och har flera bostäder) innehar endast en andel i föreningen. Varje enskild bostad erlägger dock månadsavgift som full andelsägare.

 • Föreningens stadgar samt dessa ordningsregler finns publicerade på hemsidan under “Om oss”.

 • Som medlem kan du påverka samfällighetens verksamhet och avgifter genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman.

 • Som medlem har du möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.


 • Som fastighetsägare är du ansvarig att säkerställa att fiberkabeln som är förlagd på din tomt/fastighet inte skadas. Om fibern skadas på din tomt, ex. vid grävarbete, får du stå för reparationskostnaderna själv.
  Säkerställ att du vet var fibern är förlagd på din tomt och se till att detta även finns dokumenterat i “huspärmen”. Mer information om fiberkabeln och grävarbete finns på föreningens webbplats under “Nätkartor”.
  Reparation av en skadad fiberkabel kan vara tidskrävande och dyrt, kostnaden hamnar ofta mellan 5.000 - 15.000 kr beroende på hur enkelt skadan kan lokaliseras. Som fastighetsägare rekommenderas du därför säkerställa att din hemförsäkring täcker eventuella skador på fiberkabeln som finns på din fastighet/tomt.

 • Om tjänsterna skulle helt eller delvis sluta fungera felanmäler du som fastighetsägare själv respektive till tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter och instruktioner för felanmälan finns på föreningens webbplats under “Teknisk hjälp”.

 • Som fastighetsägare ansvarar du själv för eventuell återställning av ytskikt vid reparation/service/underhåll av fibernätet och dess komponenter (exempelvis utbyte av tjänstefördelare eller reparation av trasig fiber på tomt).

 • Om du står i begrepp att sälja din fastighet är det ditt ansvar som medlem att följa checklistan för ägarbyte som finns på föreningens webbplats under “Ägarbyte”.

 • Om du vill veta mer om vad det innebär att vara med i en samfällighetsförening kan du läsa mer exempelvis på Lantmäteriets hemsida https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/samfalligheter/Om fibernätet


Samfällighetsföreningen Bara Fiber byggde under åren 2012-2013 ett gemensamt fibernätverk. Anslutningspunkter grävdes fram till cirka 800 villor. Fibernätet kan utnyttjas för tjänsterna internet, telefoni och TV.


Det finns bostäder inom området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen. I gator där samfällighetsföreningens fiber finns framdraget till tomtgräns finns oftast möjlighet att få fiber installerad i efterhand och därmed bli medlem i föreningen.Tjänstefördelaren


På insidan av, till föreningen, ansluten fastighet finns en tjänstefördelare dit inkommande fiber är svetsad/ansluten. Tjänstefördelaren omvandlar signalerna i fibern till tjänster (ex. internet, telefoni samt TV).


För god funktion och livslängd är det viktigt att området kring tjänstefördelaren har god ventilation och att direkt solljus undviks.

 

Tjänstefördelaren är en förutsättning för leveransen av tjänsterna. Den är fast monterad och får endast demonteras av tjänsteleverantörens fibertekniker. Detta eftersom fiberkabeln lätt kan brytas av med en kostsam reparation som följd. Vi rekommenderar att, vid tapetsering/målning i stället täcka över tjänstefördelaren och tapetsera/måla runt om.  


Det finns inga garantier vad gäller kapaciteten eller stabiliteten i tjänstefördelarens inbyggda Wi-Fi funktion. Om den inbyggda Wi-Fi funktionen inte anses vara tillräcklig rekommenderas att man köper och kopplar in ett eget Wi-Fi system (exempelvis Mesh system). Ett eget Wi-Fi system kopplas med nätverkskabel till tjänstefördelaren (man bör kontakta tjänsteleverantören när detta görs så att de kan uppdatera inställningarna i tjänstefördelaren).


Om tjänstefördelaren är trasig och därför måste repareras eller bytas ut kommer föreningen att stå för kostnaden. Utbyte görs av tjänsteleverantören, och utbyte av en trasig tjänstefördelare görs normalt sätt inom 1-2 veckor från det att tjänsteleverantören har konstaterat att tjänstefördelaren är ur funktion.
Observera att föreningen inte står för kostnaden för utbyte av tjänstefördelare pga Wi-Fi relaterade problem (ex. långsam Wi-Fi, dålig räckvidd etc.) utan endast om tjänsterna internet, telefoni eller TV är ur funktion.

 

 

Betalning av avgiften


Som medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du en avgift till föreningen som täcker både föreningens administrativa kostnader/drift, samt det kollektiva tjänsteutbudet, som alla medlemmarna kan ta del av.
Som medlem i föreningen betalar du avgiften oavsett om du väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.

 


Avgiften fastställs av medlemmarna på årsstämman, och faktureras enligt följande:

Period

Fakturans förfallodatum

Fakturan skickas ut

Halvår 1 (januari - juni)

31 mars

Början av mars

Halvår 2 (juli - december)

30 september

Början av september

Vid utebliven betalning, trots påminnelse, kommer fastighetens fiber att kopplas ur och ärendet lämnas därefter vidare till inkasso och därefter till kronofogdemyndigheten.
En administrativ avgift tillkommer i inkopplingsavgift för att koppla in en, pga. utebliven betalning, avstängd fiber. Återinkoppling kan dröja upp till 5 arbetsdagar.


Vid felaktig inbetalning, exempelvis inbetalning av för stort belopp, tillkommer en administrativ kostnad. Medlem som saknar sin faktura är själv ansvarig att höra av sig till föreningen för att efterlysa sin faktura.


Vid ägarbyte ska säljaren göra upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan. Fakturan ska betalas i sin helhet, antingen av säljaren eller köparen.


Mer information om avgifter och fakturabetalning finns på föreningens hemsida under
“Om oss”.Felanmälan och hjälp


Om tjänsterna skulle helt eller delvis sluta fungera kontaktar du som medlem själv respektive tjänsteleverantör för hjälp och support.
Information samt kontaktuppgifter för felanmälan finns på föreningens webbplats under “Teknisk hjälp/Felanmälan”.Fiberjour


Föreningen har tecknat 24x7x365 avtal ”fiberjour” som utanför normal arbetstid kan aktiveras vid större avbrott i föreningens fiberanläggning, ex vid avgrävd stamfiber. Fiberjouren kan endast aktiveras/beställas av Bara Fibers styrelse. Om tjänsteleverantören upptäcker en större driftstörning i fiberanläggningen så kontaktas Bara Fibers styrelse. Det är ej tillåtet för en enskild medlem att aktivera fiberjouren, om detta trots allt skulle göras får medlemmen själv stå för kostnaderna.Klagomål och kompensation


Bara Fiber är en samfällighetsförening som ägs och drivs av medlemmarna själva.
Om tjänster i tjänsteutbudet har varit bristfälliga eller otillgängliga under en viss period, och orsaken till detta ej är Bara Fibers anläggning, kan en nedsättning av avgiften ej göras. Som medlem får man själv driva ärendet, mot aktuell tjänsteleverantör, om kompensation/skadestånd för bristfällig tjänst önskas.


Vid problem som påverkar ett större antal medlemmar/fastigheter finns det möjlighet för styrelsen att göra en kollektiv felanmälan.


Om man som medlem av någon anledning inte är nöjd med tjänsterna, pris/kostnader, styrelsens arbete eller liknande så kan man som medlem i en samfällighetsförening påverka på flera olika sätt, exempelvis:

 • Genom att skicka in motioner (förslag) inför årsstämman.
 • Genom att aktivt delta i diskussioner och beslut som tas på föreningens årsstämma.
 • Genom att själv bidra aktivt i föreningens arbete, exempelvis som styrelseledamot eller något annat förtroendeuppdrag. Man anmäler då sitt intresse till valberedningen.Information till medlemmarna


Information till medlemmarna, exempelvis nyheter, protokoll eller kallelser till årsmöte, läggs ut på föreningens webbplats www.barafiber.se.


På hemsidan kan du även anmäla din e-postadress för nyhetsutskick.


Information om ex. driftstörningar, läggs också ut på Bara Fibers Facebooksida.Om du behöver komma i kontakt med styrelsen
Om du undrar över något är du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen via e-post på
info@barafiber.se.