PERSONUPPGIFTSPOLICY

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen - GDPR. GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.

 

Förordningen föreskriver bland annat att alla som behandlar personuppgifter skall informera de som berörs. Samfälligheten Bara Fiber behandlar personuppgifter om samfällighetens medlemmar. GDPR kräver att vi tydligt informerar om vilka uppgifter som vi behandlar, på vilket sätt de behandlas samt med vilka tredje parter som eventuella uppgifter delas.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill Samfällighetsföreningen Bara Fiber härmed lämna följande information:

 

 • Personuppgiftsansvarig för Samfällighetsföreningen Bara Fiber är Styrelsen. Personuppgiftsansvarig bestämmer exempelvis vilka uppgifter som ska behandlas samt vad ändamålen med behandlingen är.

 

 • För att fullfölja vårt åtagande samt följa gällande lagstiftning behöver vi behandla och spara vissa personuppgifter om dig som föreningsmedlem. Ändamålen är att kunna fakturera dig samfällighetens avgifter, kunna ge uppdrag åt våra tjänsteleverantörer så att de kan leverera upphandlade tjänster samt att vi ska kunna kontakta dig.

 

 • Merparten av personuppgifterna samlades i vid den anläggningsförrättning som gjordes i samband med bildandet av samfällighetsföreningen (2013). Därefter har ett antal nya fastigheter tillkommit (efteranslutningar) samt det har gjorts ett antal ägarbyten och i dessa fall har våra register med personuppgifter uppdaterats.

 

 • Till våra tjänsteleverantörer vidarebefodrar vi medlemsfastigheternas fastighetsbeteckningar och adress för att möjliggöra leverans av de kollektiva tjänsterna. Om en tjänsteleverantör skulle hantera andra personuppgifter, sker det via ett separat avtal/överenskommelse mellan enskild medlem och tjänsteleverantör (exempelvis vid individuell utökning av antal kanaler, supportärende eller liknande). Tjänsteleverantören är i samtliga dessa fall personuppgiftsansvarig för medlemmarnas personuppgifter.

 

 • Medlemmarnas personuppgifter som används för fakturering, redovisning och bokföring av medlemsavgifterna behandlas av föreningens externa ekomiska förvaltare och där ett personuppgiftbiträdesavtal har etablerats.

 • Vi kan även komma att dela vissa av dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt gällande lagstiftning. Exempel på detta är Lantmäterimyndigheten, Kronofogdemyndigheten samt fullgöra vår informationsplikt till Post- och telestyrelsen (PTS).

 

 • Vi kommer aldrig att överföra medlemsregistret till ett land utanför EU/EES eller använda uppgifterna i någon form av marknadsföringssyfte, reklam, automatiserat beslutsfattande eller profilering. Föreningen tillämpar också strikt sekretess vad gäller samtliga personregister.

 

 • Samfälligheten behöver inte inhämta något samtycke från medlemmarna för att behandla och spara personuppgifterna. Enligt GDPR termer hanteras personuppgifterna med rättsliga förpliktelser samt avtal med den registrerade som lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen.

 

 • Du har som medlem i samfällighetsföreningen enligt GDPR rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. En förutsättning för att du ska få ett registerutdrag är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi därför komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. För att utöva denna rätt, kontakta info@barafiber.se så kommer en registerutdragsblankett att mailas till dig. Då styrelsearbetet i huvudsak bedrivs genom ideellt arbete är vi tacksamma om förståelse för att hanteringen av denna typ av förfrågningar kan behöva flera veckors svarstid.

 

 • Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du rätt att kontakta Datainspektionen. Läs mer här

 

 • De personuppgifter vi registrerar är: Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, financiellt information relaterad till betalning av medlemsavgifter samt i förekommande fall även korrespondens (ex. e-post) och kontaktinformation såsom e-postadress eller telefonnummer. Insända synpunkter eller motioner från medlemmarna inför årsstämman innehåller oftast även personuppgifter. På årsstämman registreras även personuppgifter i en närvarolista. Om du prenumererar på nyheter via e-post så lagrar föreningen (via en extern tjänst) din e-postadress samt den IP-adress du använde vid registreringen.

 

 • Inaktuella personuppgifter raderas vid ägarbyte, dock kan vi vara tvingade av bokföringsregler, redovisningsplikt samt Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) att spara viss information under längre tid. Inskickade skrivelser (exempelvis en motion) eller annan korrespondens med medlemmar som innehåller personuppgifter raderas eller anonymiseras i normala fall max 6 månader efter att ärendet är slutbehandlat och skrivelsen / korrespondensen har uppfyllt sitt syfte.

 

 • Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter skulle inträffa så måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten samt anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi anmälan för alla våra medlemmar

 

 • Om du önskar mer information om hur vi hanterar din personliga information kan du kontakta styrelsen på info@barafiber.se

 

 

/Styrelsen för Samfällighetsföreningen Bara Fiber

 

Uppdaterad: 2020-01-13